Årlig service/underhåll

Vi utför årlig service/underhåll för att säkerhetsställa att ert brandskydd är intakt. Läs nedan för mer information kring vad som gäller för att arbeta med sitt underhåll av brandskydd eller kontakta oss så berättar vi mer. 

TILLSYN, UNDERHÅLL OCH SERVICE

Tillsyn, årligt underhåll och omladdning skall utföras i enlighet med svensk standard SS 3656 – Underhåll och omladdning av brandsläckare. Tillsyn skall utföras regelbundet av användare. Normalt tidsintervall är en månad. Intervallets längd anpassas till var släckaren är placerad och vilken verksamhet den avser att skydda. Vid tillsyn skall följande kontrolleras:

1. Att släckaren sitter på sin plats.
2. Att den är lättåtkomlig och lätt kan lossas från fästet.
3. Att säkringen sitter på plats och är plomberad, dvs att släckaren är oanvänd.
4. Att bruksanvisningen är läsbar.
5. Att släckaren inte har några yttre skador.
6. Att manometernålen står i grönt fält. Gäller endast tryckladdade släckare med manometer.

Underhåll skall utföras av utbildad service-tekniker. På arbetsplats skall underhåll generellt ske en gång per år. Krav på underhåll anges i Arbetsmiljölagen och Lagen om Skydd mot Olyckor. För privat konsument skall motsvarande kontroll och åtgärder ske minst vart femte år enligt rekommendationer från Konsumentverket. Vid underhåll skall släckaren kontrolleras och omladdas i enlighet med svensk standard SS 3656 – Underhåll och omladdning av brandsläckare samt tillverkarens anvisningar och branschföreningens riktlinjer, SVEBRA S92. Använd släckare skall lämnas för omladdning omedelbart. Den skall inte hängas tillbaka på ordinarie plats. För att vidmakthålla ett tillräckligt brandskydd under omladdningstiden kan en utbytessläckare ersätta den använda släckaren till dess att släckaren är omladdad.

GARANTIER

Villkor för enskild konsument

- Säljaren ansvarar för fel som visat sig inom två år från av köparen styrkt leveransdag. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på fel vid omladdning, tillsyn, årlig översyn eller handhavande.
- Vid fel i innerbeläggning på behållare till vätskesläckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom sex år från av köparen styrkt leveransdag. Felet skall vara av sådan omfattning eller art att det är funktionshindrande.
- Om felet är tryckläckage i patron eller i tryckladdad släckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom fem år från av köparen styrkt leveransdag. Säljarens ansvarar för tryckläckage gäller inte om släckaren har omladdats efter leverans eller om årlig översyn har utförts av annat än av säljaren rekommenderat företag.

Villkor för näringsidkare

- Säljaren ansvarar för fel som visat sig inom två år från av köparen styrkt leveransdag. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på fel vid omladdning, tillsyn, årlig översyn eller handhavande.
- Vid fel i innerbeläggning på behållare till vätskesläckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom sex år från av köparen styrkt leveransdag. Felet skall vara av sådan omfattning eller art att det är funktionshindrande.
- Om felet är tryckläckage i patron eller i tryckladdad släckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom fem år från av köparen styrkt leveransdag.
- Den förlängda ansvarstiden för tryckläckage gäller endast om årlig service utförts av leverantören eller av annat företag rekommenderat av leverantören. Säljarens ansvarar för tryckläckage gäller inte om släckaren har omladdats efter leverans.

Denna information är hämtad ur Svebras "Rekommendationer - val och placering av brandsläckare." För mer information besök svebra.org