Installation

Allt vi säljer kan vi montera och installera!
Ja, det är precis så bra som det låter. Vi hjälper er med att montera den lilla skylten till att installera er brandpost och nödljusarmatur. Vi applicerar även efterlysande utrymningslinjer och enkelt avhjälpta hinder för bästa tillgänglighet och frångänglighet!

Kontakta oss så berättar vi mer 

Riksavtal

Finns ni på flera orter i Svergie? Bra, det finns vi med! Teckna ett riksavtal med oss så gör vi er rätt förberedda med rätt skydd i alla era lokaler. Tveka inte att kontakta oss för mer information. 

Service

Det är viktigt att den säkerhetsutrusning man har i sin lokal är intakt och fungerande! Därför behövs det tillsyn, kontroller och underhåll av dessa artiklar för att vidhålla dess kvalité och säkerhet. För att uppnå detta görs det tillsyner av användaren ca en gång i månaden och underhåll av utbildad servicetekniker ca en gång per år enligt svensk standard. Allt enligt Arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor, försäkringsvillkor m.fl .

Cupola kan utföra service på alla olika typer av fabrikat och modeller gällande brandredskap, utrymnings- och säkerhetsprodukter. Vi underhåller även brandlarmanläggningar, utrymningslarm, rökluckor, brandtätning, branddörrar, brandskyddsmålning, brandposter, armaturer, utrymningsvägar och annan utrustning. Då vi är rikstäckande genom våra egna servicetekniker eller samarbetspartner så sträcker vi oss från Malmö i syd till Kiruna i norr. Självklart är alla våra servicetekniker utbildade med rätt kompetens för att utföra denna service!

Service av brandredskap

Tänk om det skulle börja brinna och du springer och hämtar din brandsläckare. Du drar ut sprinten, riktar munstycket mot branden och trycker ner handtaget och så händer det ingenting! Brandsläckaren kanske har tappat trycket, slangen trasig eller någon annan defekt som gör att den inte fungerar. Att underhålla och se över sitt brandskydd är A och O i dessa situationer!

Som vi tidigare nämnt så utför vi service och underhåll på alla olika typer av fabrikat och modeller gällande handbrandsläckare och brandposter. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar som finns där SS 3656 ”Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare samt SS En 671-3 ”Svensk standard för underhåll av inomhusbrandpost” och är vägledande. Genom att teckna ett serviceavtal med oss blir ni garanterade att vi kommer minst en gång per år och ser över er utrustning och säkerhet. 

Underhåll av brandlarmanläggning och utrymningsanläggning

Det viktigaste är att kunna utrymma vid en nödsituation. Att underhålla sitt brandlarm och utrymningslarm är därför otroligt viktigt för att få en tidig indikering på ett larm och att eventuell utrymning bör göras. Vi erbjuder underhåll av brandlarm och utrymningslarm av flera anledningar men i första hand för att säkerställa att larmets funktioner är intakta. Genom ett regelbundet underhåll minimerar man även falsklarm och onödiga kostnader.Vi utför månadsprov, kvartalsprov och årligt underhållsarbeteenligt SBF 110.

 

Service av rökluckor

Vid en brand är det rökgaserna som är farligast. Därför är det oerhört viktigt att man har en väl fungerande brandgasventilation och att era rökluckor fungerar som de skall. Många av de rökluckor som finns fungerar som de skall, vanligtvis för att rökluckorna är gamla eller har blivit skadade från t.ex. från snöskottning, fukt etc. Det är även vanligt med hinder som monterats på eller under rökluckorna.

Rökluckor skall kontrolleras minst en gång per år, då kontrollerar vi rökluckans och manöverdonens funktion, samt byter eller renoverar vissa delar av luckan. Kontrollen sker enligt SS883007:2015 samt enligt SVEBRAs riktlinjer. Vid kontrollen upprättas ett serviceprotokoll som anger luckans typ och placering i fastigheten. 

Kontroll av brandtätning

Att kunna stänga inne branden, är avgörande för hur branden utvecklas. Därför är det viktigt att man har väl fungerande brandcellsgränser och branddörrar. Med en effektiv brandtätning, ser du till att brandcellerna fungerar som det är tänkt den dagen det börjar att brinna. Bristande brandtätning, gör att branden kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilation.

Er brandtätning skall kontrolleras regelbundet, framför allt vid ombyggnationer för att hålla brandcellen intakt. Vi kontrollera era brandtätningar årligen eller vid en säkerhetskontroll samt utför de åtgärder som behövs.

 

Kontroll av armaturer

Kravet på utrymnings-/nödbelysning är till för att vi säkert skall kunna utrymma en lokal under normala förhållanden och vid strömavbrott. Därför är det även här viktigt att kontrollera sina armaturer för att säkerställa att de fungerar som de skall. Vi rekommenderar att användaren har tillsyn på sina armaturer ca en gång varje månad samt att en servicetekniker gör en årlig kontroll där armaturen får lysa i minst en timme på batterikraft. Vi tillhandahåller armaturer med
självtestsystem och dessa funktionstestar sig själva efter ett löpande schema och vid eventuella fel indikerar armturerna detta på olika sätt genom ljud eller ljus. 

Vid den årliga servicen byter vi lysröret samt eventuellt även batteriet. Man uppskattar att ett lysrörs livslängd är ca 1år och batteriet ca 4-5år och därför bör batteriet bytas ut senast efter 5 år från det att armaturen togs i bruk.